Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR

GDPR

Informace poskytované správcem

Správcem osobních údajů se při poskytování sociální služby stává Domov pro seniory Vrbno, p. o, poskytovatelem údajů pak uživatel sociální služby. Některé Vaše osobní údaje potřebujeme k zahájení poskytované služby, citlivé údaje se pak dozvídáme v jejím průběhu. Oba dva druhy informací samozřejmě chráníme. Níže Vám pro přehlednost uvádíme, jakými způsoby je zajištěna jejich ochrana.

Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Název: Domov pro seniory Vrbno, p. o.
 • Kontaktní poštovní adresa: Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem, 793 26
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem, 793 26
 • Telefonní čísla: +420 554 751 823, +420 797 977 640 - ředitelka
 • Elektronická adresa podatelny: reditel@dpsvrbno.cz
 • Identifikátor datové schránky: 4yvki4x
 • IČ: 70645710

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce zřizuje pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Milan Jandora, milan.jandora@outlook.cz

Zásady zpracovávání osobních údajů:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost -  osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
 • Účelové omezení - osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 • Minimalizace údajů - Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Přesnost - zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 • Omezení doby uložení -  údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma právní důvody archivace.
 • Integrita a důvěrnost - osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • Proporcionalita - jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“
 • Odpovědnost - za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 • Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
 • Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
 • Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
 • Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.
 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy aj.
 • Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. V takových případech máme dle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo interní předpis.

Oprávněné zájmy správce

 • Kamerové systémy – bezpečnost domova a ochrana majetku.
 • Monitorování aktivity zaměstnanců v IT prostředí – bezpečnost a efektivita IT prostředí správce.
 • Efektivita a kvalita práce zaměstnanců správce.
 • Řízení přístupů do objektů nebo evidence docházky pomocí biometrických vstupů.
 • Řízení přístupů nebo evidence docházky pomocí čipových karet.
 • Komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy.
 • Prezentace a propagace správce.

Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování Vašich práv. V případě pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktuje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou v bodě 2 tohoto dokumentu. Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející z právní povinnosti a výkonu veřejné moci správce.

Mezi práva poskytovatele osobních údajů patří:

 • Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo na informace, jaké kategorie osobních údajů a na základě jakého zákonného důvodu je zpracováváme.
 • Právo na opravu osobních údajů. Máte právo vždy upřesnit vaše osobní údaje, které zpracováváme.
 • Právo na Výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší právní povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů tak, že jsou osobní údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení zpracovávání není absolutní a neplatí pro obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti správce, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Toto právo lze uplatnit, pouze jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Naší povinností je informovat Vás na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází.
 • Právo na přenositelnost údajů. V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pod právní povinností, kterou je správce pověřen nebo povinován.
 • Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě neoprávněného zpracovávání Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, www.uoou.cz

Registr zpracovávání osobních údajů

Veškeré činnosti – agendy, při kterých zpracováváme osobní údaje a další informace o zpracovávání naleznete na: www.dpsvrbno.cz, či v platných směrnicích DPS Vrbno, p. o., které jsou k dispozici u sociálních pracovnic organizace.